Lijstreferentie Bronnen Apa

Deze pagina bevat alle bronvermeldingen in APA-vorm die wij doorheen onze opdracht hebben gemaakt.

Jess Pouchele
Koopverslaving

Mijn bronnenlijst heb ik in een word document gezet voor het overzicht. Deze bronnen heb ik gebruikt bij het maken van mijn Sadan- opdracht en heb ik in de APA-normen omgezet.

- Bronnenlijst koopverslaving

Elian Rysselinck
Boulimia nervosa

Dit is mijn bronnenlijst waar ik gebruik heb van gemaakt in mijn word-document. Ze zijn omgezet in de APA-normen.

AmericanPsychiatricAssociation(1994). DiagnosticandStatistical Manual of Mental Disorders (4th edition). Washington DC: American Psychiatric Association.
Arrindell, A.E., & Ettema, J.H.M. (1986). Klachtenlijst SCL-90. Lisse: Swets & Zeitlinger.
Beer, R.(2011). Eten zonder angst: werkboek. Bohn Staffleu van Loghum: Houten
Fairburn, C.G. (1995). Overcoming binge eating. A self-help book designed to contribute to the secundary prevention of binge eating problems. New York: Guilford Press.
Hansen, A., & Haan, E. de (1997). Behandelingsprotocol voor cue-exposure bij boulimia nervosa. Directieve Therapie, 17, 31-39.
Lacey, J.H. (1983). An outpatiënt treatment program for boulimia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 2, 209-214.
Lange, A., Terweij, J., & Kiestra, J. (1999). Evaluatie van ingrediënten in de behandeling van boulimia nervosa: stoppen met compenseren, zelfcontrole en sporten. Directieve therapie, 19, 214-239.
Laudon, K., Verlinden, J. (2005). Boulimie en eetbuien overwinnen: een gids voor patiënt, gezin en hulpverlener (Theses). Antwerpen: Lessius Hogeschool Antwerpen.
Meyboom, A., & Jansen, A. (1998). Struikelblokken bij cue-exposure voor mensen met eetbuien. Directieve Therapie, 18, 378-389.
Overduin, J., & Jansen, A. (1997). Conditioned insulin and blood sugar respon-ses in humans in relation to binge eating. Physiology and Behavior, 61, 569-575.
Peelman, E. (2005). V(W)reet(d)buien: boulimia nervosa en eetbuien (Theses). Antwerpen: Lessius hogeschool Antwerpen.
Probst, M., Vandereyken, W., Coppenolle, H. van, & Vanderlinden, J. (1995). The body attitude test for patients with an eating disorder: psychometric characteristics of a new questionnaire. Eating disorders, 3, 133-144.
Rosen, J.C., Reiter, J., & Orosan, P. (1995). Assessment of body image in eating disorders with the body dysmorphic examination. Behavior research and Therapy, 1, 77-84
Tange, A., Braet, C., Decaluwé, V. (2000). Behandeling van obese jongeren met eetbuien. Gedragstherapie : tijdschrift voor gedragstherapie en cognitieve therapie., Jrg. 33 (2000) nr. 3, p. 161-183
Thijs, G. (2003). Welke factoren lokken eetbuien uit bij eetstoornissen? Literatuurstudie en exploratief onderzoek met de Binge Eating Trigger Checklist (Theses). Leuven: KUL.
Vandereyken, W. (1993). The eating disorder evaluation scale (EDES). Eating disorders, I, 115-123
Vandereken, W., Vansteenkiste, M. (2009). Let eating disorder patients decide: Providing choice may reduce early drop-out from inpatient treatment./ European Eating Disorders Review: 2009-05, Volume: 17, Issue: 3, Pages: 177-183.
Vanderlinden, J. (1998). //Boulimia nervosa, cognitieve gedragstherapie, cue-exposure en de rol van negatieve gevoelens: een aanvulling
. Directieve therapie, 18, 236-244.
Vanderlinden, J. (2001). Boulimie en eetbuien overwinnen: een gids voor patiënt, gezin en hulpverlener.
Vanderlinden, J., Dalle, G., Riccardo, F., Vandereycken, W., Pieters, G., Noorduin, C. (2002). Welke factoren lokken eetbuien uit? Een exploratie van eetbuitriggers bij patiënten met een eetstoornis. Dth, 2002, Vol.22(4), pp.172-177
Vanderlinden, J., Spinhoven, P., Vandereycken, W., Vandyck, R. (1995). Dissociative and hypnotic experiences in eating disorder patients: An exploratory study. American journal of clinical hypnosis: 1995-10, Volume: 38, Issue: 2, Pages: 97-108
Vanderlinden, J., & Vandereycken, W. (1997). Patiënten met een eetstoornis – met en zonder psychotraumageschiedenis: een vergelijkende follow-up studie. Directieve Therapie, 17, 192208.
Zuidema-Cazemier, J. (2010). Ik bepaal: Stap voor stap naar mijn juiste gewicht.

Laure Schoonacker
Jeugdcriminaliteit

Hieronder vind je de bronnenlijst dat je in mijn word-document kan terugvinden. Deze zijn omgezet in de APA-normen

Adriaenssen, A., (2008), Publieke ernstpercepties van criminaliteit en het verband met mediagebruik: Theoretisch kader en onderzoeksopzet, Gent: Forumdag Vlaamse Vereniging voor Criminologie.
Boutellier, H. (2003). Toename criminaliteit én onvelig gevoel: waarom maatschappelijk werk zich met veiligheid moet bezighouden. Maatwerk : vakblad voor maatschappelijk werk, 10(6), 4-10.
Bové, L., & Moens, B. (2014, November 22). Er is overconsumptie van Justitie. Opgeroepen op December 4, 2014, van Koen Geens Minister van Justitie: http://www.koengeens.be/news/2014/11/22/er-is-overconsumptie-van-justitie
Bovenkerk, F., (2001). Misdaadprofielen. Uitgeverij Meulenhof.
Bovenkerk, F.,(2014). Marokkaan in Europa, crimineel in Nederland. Een vergelijkende studie. Uitgeverij Boom Lemma.
Bovenkerk, F., (2003). Misdaadprofielen. Uitgeverij Aula.
Bremmers, B., Van Ham, T., Stol, W., van Wijk, A., Leukefield R.,(2011). Veiligheidsstudies - The art of the internet. Nederland: Boom Lemma Uitgevers.
Centraal bureau voor statistiek,( 20 november 2015), Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 9-12-2015, http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71930NED&D1=0-8&D2=0&D3=0&D4=0-3,l&D5=l&HD=121122-1426&HDR=G4,G1,G2,G3&STB=T.
Ekwunor, V.A., ( 2015, augustus, 15) “geen allochtonen in mijn club”, Het laatste nieuws, p.17.
Cuyvers, A.,(2005), Jeugdbeschermingsmaatregelen, Geel: Katholieke Hogeschool Kempen
Ferwerda, H.,(2007), Met de deur in huis, Advies en onderzoeksgroep Beke.
Ferwerda, H., De Bie, E., Van Leiden, I., (2004), Op de grens, evaluatie van het A-team, Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem.
Ferwerda, H., van Ham, T., Appelman, T., Bremmers, B., (2015). Raak geschoten? Een onderzoek naar de werking van maatregelen tegen geweld en overlast rondom het betaald voetbal. Den Haag: WODC.
Ferwerda, H., van Ham, T., Bremmers, B.,(2013). Van wie is de straat? Arnhem: Uitgeverij Bureau Beke
Hughes, G. (2004). Besturen via misdaad en geweld? Publiek-private samenwerking bij aanpak van criminaliteit en geweld in Engeland en Wales. Justitiële verkenningen(7), 24-40.
Koninklijk besluit van 23 DECEMBER 2010betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van lokaal beleid voor veiligheid en preventie van <criminaliteit> voor het jaar 2010, Belgisch Staatsblad,( 2002-10-24),2004000538.
Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële tussenkomst aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest teneinde de uitgaven gekoppeld aan de preventie van de <criminaliteit> in het kader van de Europese toppen en andere initiatieven die gepaard gaan met de internationale functie van de stad Brussel en van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te dekken, Belgisch staatsblad, 1 september 2004, 2004000538.
Koninklijk besluit houdende de voorwaarden waaraan de gemeenten moeten voldoen om een financiële tussenkomst te kunnen genieten in het kader van een overeenkomst betreffende de preventie van de <criminaliteit> gedurende de Europese Toppen en andere initiatieven die gepaard gaan met de internationale functie van de stad Brussel en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,(1 december 2003), 2003000899
Lescrauwaert, T.(2014, Maart,12) Student criminologie dealt maandenlang XTC-pillen. De standaard, p.9.
Nowe, S., (2008), Hoe stewards inschakelen om overlast en criminaliteit in ziekenhuizen integraal aan te pakken? S.l.: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.
Samyn, L.(2015, november1 17) ondanks angst geef ik jeugd niet op. Het laatste nieuws, P.19.
Van Daele, D.,(2004), Opsporingsmethoden inzake zware criminaliteit, Leuven; Themis Straf(proces)recht.
Van der Ploeg, J., (2014), Agressie, een voorloper van delinquentie? Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer media BV.
Van Kerckvoorde, J., (1995), Een maat voor het kwaad? Over de meting van criminaliteit met behulp van officiële statistieken en door middel van enquêtes. Leuven: Universitaire pers Leuven.
Van Wijk, A., (2015). Jeugdcriminologie, Achtergronden van Jeugdcriminaliteit. BOOM Lemma.
Van Wijk, A., Hardeman, M.,(2015). Insourcing en/of outsourcing van forensisch onderzoek. Mogelijkheden voor een efficiente en effectieve Opsporing. Cahiers Politiestudies 2015-3, nr. 36, p. 131-147.
Van Wijk, A., Loeber, R., Vermeiren, R., Pardini, D., Bullens, R., Doreleijers, T.,(2005), Violent Juvenile Sex Offenders Compared with Violent Juvenile Nonsex Offenders: Explorative Findings From the Pittsburgh Youth Study, Springer.
Verstraete, B., (2009). Aanpak van ziekenhuiscriminaliteit, een integrale vergelijking tussen ziekenhuisstewards en de private veiligheid. S.l.: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.
VRT, (2002), We blijven er in geloven, canvas.
VRT, (1997), De muur van Kuregem, Brussel: VRT.
Walgrave, L., (2006), Allochtone Marokkaanse jongeren en criminaliteit, Universitaire pers (Leuven)
Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, Codex Vlaanderen, 16 oktober 2006
Wet [betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. Codex Vlaanderen, (15/04/1965), p. 4014.
Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Hongarije inzake politiesamenwerking en samenwerking inzake de bestrijding van de georganiseerde <criminaliteit>, gedaan te Brussel op 4 november 1998, Belgisch Staatsblad,(27 mei 2002), 2002015118.
Wiegman, O., Baarda, B., Seydel, E., (1983) Research on the Causes and Prevention of Aggression, Esevier
Wikstrom, Per-Olof ,H.,(1991), Urban Crime, Criminals, and Victims, The Swedish Experience in an Anglo-American Comparative Perspective, springer-verlag.
Willems, R.,(2009), Jongeren & criminaliteit: Een criminologische benadering, Diepenbeek: KHLim Departement Lerarenopleiding (BASO).
Wittebrood,K.(2007). Slachtoffers van criminaliteit: een inleiding in de victimologie. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
X., Centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiele delinquentie. Activiteitenverslag. Brussel: Centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiele delinquentie.
X, (2015), Adolphe Quetelet, (https://nl.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet)

Charlotte Ramaut:
Rookverslaving

Alcohol en andere drugs : de feiten en de fabels . (2007). Brussel: iDA (Informatie over Drugs en Alcohol).
Als dat niet geweldig is! takakspreventie voor jongeren van de eerste graad van het BSO: handboek voor de leerkracht. (1989). Brussel: KKat.
BRT (Regisseur). (1991). STOPPEN MET ROKEN [Film].
Esser, P. (1978). Alchol en drugs… het drama der matelozen. Kampen: Kok.
Het klokhuis. (2012, December 10). klokhuis roken. Opgehaald van klokhuis roken - YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=S9Lxc1OVxiA
Heusden, E. (sd). Bijeen voor zorg, jeugd en werk. Opgehaald van Zoekresultaten bijeen: https://www.bijeenheusden.nl/zoekresultaten?toon=organisaties&ext_menuitem_id=11339
HulpdienstOrganisaties hulpdiensten verslaving. (sd). Opgehaald van verslaving: http://www.hulporganisaties.be/links/categorie/119/verslaving
J. Verdurmen, E. V.-S. (2012). Ouders over opvoeding ten aanzien van roken, alcohol, cannabis en internet 2011. Utrecht: Trimbos-instituut.
Jansink, R., Braspenning, J., Van Der Weijden, T., Niessen, L., Elwyn, G., & Grol, R. (2009). Nurse-led motivational interviewing to change the lifestyle of patients with type 2 diabetes (MILD-project): protocol for a cluster, randomized, controlled trial on implementing lifestyle recommendations. BMC Health Services Research.
Janssen, O., Van Elsen, L., Aernouts, D., & As, C. (2012). De invloed van roken op vruchtbaarheid, zwangerschap en neonaat. Kempen: Katholieke Hogeschool Kempen.
Kaper, J. (2007). Gratis hulp bij stoppen met roken . Huisarts en Wetenschap, 344-347.
Leekens, J., Volbragt, A., & Creemers, B. (2010). Rookverslaving en de nadelige gezondheidseffecten op de moeder, vader en hun (toekomstig) kind . Limburg: S.l.: Katholieke Hogeschool .
Luysterman, A. (2007). Een beschrijvend onderzoek naar het effect van informatie op de motivatie tot rookstop. S.I. Katholieke hogeschool Zuid West- Vlaanderen.
Luyten, L., Devriendt, K., & Dierickx, K. (2015, maart 17). DEEL 2 Leven op bestelling & dood naar keuze DE HERSTELBARE MENS. Humo, p. 26.
Maloney, E. K., & Cappella, J. N. (2015). Does Vaping in E-Cigarette Advertisements Affect Tobacco Smoking Urge, Intentions, and Perceptions in Daily, Intermittent, and Former Smokers? Maloney: Health communication.
Moller, A., Villebro, N., & Pederen, T. (2002). Effect of preoperative smoking intervention on postoperative complications: a randomised clinical trial. The lancet, 114-117.
Oostindjer, A., & Snoeijen, A. (2014). Perifeer arterieel vaatlijden. Springer Science & Business Media B.V.
Ramaut, C. (2015). Samenvattig: NHG- Standaard stoppen met roken. NHG- Standaard Stoppen met roken, 1.
Roken wordt afgeraden, maar voor alcohol is men te tolerant. (2015, februarie 12). Het Nieuwsblad, p. 30.
Säll, D. (Regisseur). (1990). Roken: aan jou de keuze [Film].
Soeda, J., Morgan, M., McKee, C., Mouralidarane, A., Lin, C., Roskams, T., & Oben, J. A. (2012). Nicotine induces fibrogenic changes in human liver via nicotinic acetylcholine receptors expressed on hepatic stellate cells. Academic Press.
Surís, J.-C. (2014). Reasons to use e-cigarettes and associations with other substances among adolescents in Switzerland. Lausanne: Research Group on Adolescent Health, Institute of Social and Preventive Medicine, Lausanne University Hospital.
Tj., W., Boukes, F., R.M.M., G., A.N., & Goudwaard. (2009). NHG- Standaarden voor de huisarts. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Treur, J., Willemsen, G., Bartels, M., Geels, L., van Beek, J., & Huppertz, C. (2015). Smoking During Adolescence as a Risk Factor for Attention Problems . New York: Elsevier Science.
Van Gils, L. (Regisseur). (2012). Smoking kids: Frieke Janssens [Film].
Van Gucht, D. (2014). E-sigaret: hulpmiddel of hype?
Van Ranst, M. (2000). Vaccin tegen nicotine: leuk verzonnen of een reëel hulpmiddel voor rokers die stoppen?
Verhofstadt (1)Met verbijstering en ontzetting las ik het … . (2014, april 4). Het Nieuwsblad, p. 34.
Welkom bij Plazo. (sd). Opgehaald van Platform Zelfzorg Oost- Vlaanderen: http://www.plazzo.be/index.php
Wind, L. A., Chavannes, N. H., Kaper, J., Frijling, B. D., Van Der Laan, J. R., Wiersma, T., & Goudswaard, A. N. (2008). Summary of the practice guideline 'Smoking cessation' from the Dutch College of General Practitioners. MEDLINE/pubmed.
Wit, G., Hoogenveen, R., & Polder, J. (2008). De invloed van roken en overgewicht op zorguitgaven . Springer Science & Business Media B.V. , 150-155.

Elke Truyaert
Verzamelwoede

Axelrod R, Hamilton WD. The evolution of cooperation. Science 1981; 211: 1390-6.
Boon CA den, Geeraerts D. Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal. (14de druk). Utrecht: Van Dale Lexicografie; 2005.
Christine A. Conelea, Michael R. Walther, Jennifer B. Freeman, Abbe M. Garcia, Jeffrey Sapyta, Muniya Khanna, Martin Franklin (2014-12) Journal of the American Academy of child and adolescent psychiatry (volume 53) Tic-Related Obsessive-Compulsive Disorder (OCD): Phenomenology and Treatment Outcome in the Pediatric OCD Treatment Study II p1308-1316
Clark AN, Mankikar GD, Gray I. Diogenes syndrome. A clinical study of gross neglect in old age. Lancet 1975; 1: 366-8
Dell’Orto S. W.D. Winnicott and the transitional object in infancy Pediatr Med Chir 2003; 25: 106-12
Documentaire: OCD in mijn hoofd, https://www.youtube.com/watch?v=_ih1PG6WVMs (14/12/2015)
Emmelkamp P.M.G, Bouman T.K., Visser S (2009) Angststoornissen en hypochondrie: Behandeling van dwangstoornis. Bohn Stafleu van Loghum, p171-200
Evans DW, Leckman JF, Carter A, Reznick JS, Henshaw D, King RA, e.a. Ritual, habit, and perfectionism: The prevalence and development of compulsive-like behavior in normal young children. Child Dev 1997; 68: 58-68.
Fournier Marijda (2012-11) Psychopraktijk: Verzameldwang in de DSM-5. Utrecht, angstcentrum Polikliniek, p29-30
Frost RO, Hartl TL. A cognitive-behavioral model of compulsive hoarding. Behav Res Ther 1996; 34: 341-50.
Fullana, Miquel A ; Vilagut, Gemma ; Mataix-Cols, David ; Adroher, Núria Duran ; Bruffaerts, Ronny ; Bunting, Brendan ; de Almeida, Jose M Caldas ; Florescu, Silvia ; de Girolamo, Giovanni ; de Graaf, Ron ; Haro, Josep M ; Kovess, Viviane ; Alonso, Jordi (2013-08) Depression and Anxiety: Is ADHD in childhood associated with lifetime hoarding symptoms? An epidemiological study. P741-748
Gelder MG, Lopez-Ibor JJ, Andreasen NC. New Oxford textbook of psychiatry (1ste druk). Oxford: Oxford University Press; 2001
Halliday G, Banerjee S, Philpot M, Macdonald A. Community study of people who live in squalor. Lancet 2000; 355: 882-6
Hayes S., Spencer S (2006) Uit je hoofd, in het leven. Uitgeverij nieuwezijds
Hillaert W. (12 nov 2015) Afval kan echt mooi zijn, De Standaard/DS2. Geraadpleegd via: http://academic.gopress.be/nl/search-article
Jij bent Zo! (dwangstoornissen), https://www.youtube.com/watch?v=3AlbPx474uM (14/12/2015)
Kathrin Koch, Tim J. Reeß, O. Georgiana Rus, Claus Zimmer, Michael Zaudig (2014) Journal of psychiatric research: Diffusion tensor imaging (DTI) studies in patients with obsessive-compulsive disorder (OCD): A review. (volume 54) p26-35
Kellett. Compulsive hoarding: A site-security model and associated psychological treatment strategies. Clin Psychol Psychother 2007; 14: 413-27.
L. Aerts, E.P.C.J. Janssen, N.J.J.F Janssen, L.H. Boogaard, J.M.C. Fincken, L.P.A. Voogd, G.Th.J. van Well, J.N.M. Schieveld (2012). Pathologisch verzamelen bij kinderen en jeugdigen Geraadpleegd via: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/TvP12-04-p349-357.pdf p349-357
Maria Lourdes Gonzales, Teresa Piotrowicz (2008) Encyclopedia of aging and public health: Hoarding p423-424
Matthijs G.P. Feenstra, André Klompmakers, Martijn Figee, Sjoerd Fluitman, Nienke Vulink, Herman G.M. Westenberg, Damiaan Denys (2015-12) European Neuropsychopharmacology: Prazosin addition to fluvoxamine: A preclinical study and open clinical trial in OCD.
Michael A Tompkins (2015) Clinician’s guide to severe hoarding: A harm reduction approach.
McDougle CJ, Kresch LE, Goodman WK, Naylor ST, Volkmar FR, Cohen DJ, e.a. A case-controlled study of repetitive thoughts and behavior in adults with autistic disorder and obsessivecompulsive disorder. Am J Psychiatry 1995; 152: 772-7.
Obsessieve compulsieve dwangstoornis, https://www.youtube.com/watch?v=0VFL9sV0y5I (14/12/2015)
Robert K., Ian Q.Whishaw (1990) Psychopharmacology: Blockade of hoarding in rats by diazepam: an analysis of the anxiety and object value hypotheses of hoarding. (Volume 101 issue 2) P. 214-212
Rutter, E (1979) Verwaarlozing van jonge kinderen, Utrecht: Het spectrum
Rutter M, Taylor E. Child and adolescent psychiatry (4de versie). Oxford: Blackwell Science; 2002
Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry (10de druk). Philadelphia: Lippincott Williams,Wilkins; 2007.
Seedat S, Stein DJ. Hoarding in obsessive-compulsive //disorder and related disorders: A preliminary report of 15 cases. Psychiatry Clin Neurosci 2002; 56: 17-23.
Taylor, E (2005) Paspoort maatschappelijk werk: een selectie uit de internationale vakliteratuur, 3, p.51 – 74
Taylor E (2009) AORN journal: providing developmentally based care for school-aged and adolescent patients, 90 nr2, p261-267
Van Loghum Bohn Stafleu (2013-2) Bijzijn XL: Problematische verzamelaars: ziektebeelden en symptomen. Uitgeverij Boom p. 24-27
Van de Perre P.(21 nov 2015) Het begon in een container op straat, Gazet van Antwerpen/Metropool Stad. Geraadpleegd via: http://academic.gopress.be/nl/search-article
Vansina W.(12 dec 2015) Al zeker 1.500 kerststallen verzameld, Het Laatste Nieuws/Mechelen-Lier. Geraadpleegd via: http://academic.gopress.be/nl/search-article
Visser J. Verzamelen als ziekte. Medisch Contact 2010; 28: 1383.
Winnicott DW. Transitional objects and transitional phenomena; A
study of the first not-me possession
. Int J Psychoanal1953; 34:
89-97.

Joren Tamsin
Gokverslaving

Alvarez-Moya, E.M., Ochoa, C., Jimenez-Murcia, S., Aymami, M.N., Gomez-Pena, M., Fernandez-Aranda, F., e.a. (2011). Effect of executive functioning, decision-making and self-reported impulsivity on the treatment outcome of pathologic gambling. Journal of Psychiatry and Neuroscience, (pp. 165–175). Spanje: universiteit van Barcelona.
American Psychiaric Asociation (1988). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington: American Psychiatric Association.
American Psychiaric Asociation (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington: American Psychiatric Association.
Appelhof, B.C., Koeter, M.W.J. (1997). Effectiviteit van de behandeling van gokverslaving: een literatuuronderzoek. Tijdschrift voor alcohol, drugs en andere psychotrope stoffen, Jrg. 22 (1997), nr. 1.
Barker, J.C. & Miller, M. (1968). Aversion therapy for compulsive gambling. Journal of Nervous and Mental Disorders, (pp. 285–302).
Braeken, S. (2010). Psychose en cannabisafhankelijkheid bij jongvolwassenen: Een kijk op de behandeling om specifiek verpleegkundig te handelen binnen een opnamedienst. Katholieke Hogeschool Limburg.
Bruin, D.E. de, Meijerman, C.J.M., Leenders, F.R.J. & Braam, R. (2005). Verslingerd aan meer dan één spel: een onderzoek naar de aard en omvang van kansspelproblematiek in Nederland. Utrecht: Centrum voor Verslavingsonderzoek.
Casselman, J., (2003). Verslaving en psychiatrisch deskundigenonderzoek. Brussel: Politeia. Geraadpleegd op 12 augustus, op https://lirias.kuleuven.be/
Caubergs, C. (1994). Gokverslaving in Limburg. Tijdschrift voor criminaliteitsbeheersing en –preventie, Jrg 2 (1994), nr. 2.
De Vilder, W. (2011). Belspelletjes. Brussel: VRT.
De Vos, T, (1995). Gokverslaving: hulpverlening en prentie. Lisse: Swets & Zeitlinger.
DeFuentes-Merillas, L. (2009). Belonen is effectief : is het ethisch het dan niet toe te passen?. PsychoPraktijk : vakblad voor psychologie, psychotherapie en psychiatrie, (pp. 25-28).
DeFuentes-Merillas, L., Koeter, M.W., Schippers, G.M. & Brink, W. van den (2004). Temporal stability of pathological scratchcard gambling among adult scratchcard buyers two years later (pp. 117–127). Nederland: universiteit van Amsterdam.
Dutry, I. (2014). Ouderen en verslaving: Zeven sessies psycho-educatie en terugvalpreventie bij ouderen met een alcohol- en/of medicatieafhankelijkheid. Kortrijk : Katholieke Hogeschool VIVES Kortrijk.
Fonds Psychische Gezondheid, (2004). Gokverslaving. De kick die onweerstaanbaar is. Gent: Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Fonteijn, W., Krebber, B, (1985-1997). Gokverslaving bij jongeren. Deventer: Van Loghum Slaterus.
Geys, T., Van de Velde, M. (2014). Verslaving: 'Wat je zeker moet weten als professioneel hulpverlener: Cannabis preventie bij jongeren van 14 tot 18 jaar. Lier : Thomas More Kempen.
Gotestam, K.G. & Johansson, A. (2003). Characteristics of gambling and problematic gambling in the Norwegian context: a DSM-IV-based telephone interview study, (189–197). Noorwegen: Trondheim.
Goudriaan, A. (11 Oktober 2014). Gedragsverslaving?. Bohn Stafleu van Loghum, 13-23. (Geraadpleegd via http://link.springer.com/)
Goudriaan, A.E., Oosterlaan, J., Beurs, E. de & Brink, W. van den (2004). Pathological gambling: a comprehensive review of biobehavioral findings. Neuroscience and Biobehavioral Review (pp. 123–141). Nederland: RC Leiden.
Griffiths, M. & Wood, R.T. (2000). Risk factors in adolescence: the case of gambling, videogame playing, and the internet. (pp. 199-225) Journal of Gambling.
Hermans, H. (1988). Nu moet het lukken, Boom Onderwijs. Eerste druk.
Hermans, H. (1988). Nu moet het lukken: over gokken en gokverslaving. Meppel: Boom.
Joos, L., Schmaal, L., Broos, N., Goudriaan, A. (2013). Modafinil bij alcoholafhankelijke patiënten: het effect op terugval. Tijdschrift voor psychiatrie, (pp. 879-884).
Kooiman, C.G., Ouwehand, A.W., ter Kuile, M.M. (2002). The Sexual and Physical Abuse Questionnaire (SPAQ): A screening instrument for adults to assess past and current experiences of abuse. Child Abuse & Neglect. Elsevier Science, (pp. 939-953).
Koppen (2009). Verslaafd aan. Brussel: VRT.
Kuiper, G. (1995). Overheidsbeleid in Nederland met betrekking tot gokken en gokverslaving. Een evaluatie. Ethiek & maatschappij, Jrg. 40 (1995), nr. 4.
Lang, F. (2009). Encyclopedia of Molecular Mechanisms of Disease. Springer Berlin Heidelberg. Geraadpleegd via www.springerlink.com
Malkin, D. & Syme, G.J. (1986). Personality and problem gambling. (pp. 267-272). International Journal of the Addictions.
Meganck, E., (2009-08). Verrijzen uit verslaving. Psychiatrie en Verpleging. Geraadpleegd op 12 augustus, op https://lirias.kuleuven.be/
Ouwehand A.W. , van Alem V.C.M. (1999). The Dutch National Alcohol and Drugs Batabase: Progress in Monioring, Monitoring in Progress. Houten: stichting informativevoorziening Verslavingszorg.
Ouwehand, A.W., van Alem, V.C.M. & Boonzajer Flaes, S. (2004). Key figures addiction care 2003. National Alcohol and Drugs Information System (LADIS). Houten: Stichting Informatie Voorziening Zorg.
Pallesen, S., Molde, H., Arnestad, H.M., Laberg, J.C., Skutle, A., Iversen, E., e.a. (2007). Outcome of pharmacological treatments of pathological gambling: a review and meta-analysis. Journal of Clinical Psychopharmacology, (pp.357–364). USA: universiteit van Philadelphia.
Panorama (1989). Alles op het spel. BRT Nieuwsdienst.
Parran, T. (2004). Encyclopedia of Women’s Health. Springer US. Geraadpleegd via www.springerlink.com
Pauwels, J. (2015). Gevangen door internering, bevangen door verslaving. Turnhout: Thomas More Kempen.
Potenza, M.N. (2006). Should addictive disorders include non-substance-related conditions? (pp. 142–151). USA: Yale University School of Medicine, New Haven.
Prins, P. & Braet, C. (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
S.n. (20 november 2015). Gokverslang als verzachtende omstandigheid. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/nl/search-article
S.n. (9 september 2015). Onderzoek naar game-en gokverslaving. Algemeen Dagblad/Groene Hart Woerden. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/nl/search-article
S.n. De gevaren van bingo [film].
S.n., (14-09-2015). Hoeveel mensen gokken?, Jellinek.
Schippers, G., Märker, N., DeFuentes-Merillas, L. (2010). Social skills training, prosocial behavior and aggressiveness in adult incarcerated offenders. Amsterdam: Institute for Addictions Research.
Schmaal, L., Broos, N., Joos, L., Pattij, T., Goudriaan, A. (2013). Impulsregulatie en verslaving: een translationeel onderzoek. Tijdschrift voor psychiatrie, (pp. 823-831).
Schmidt, R.F., Willis, W.D. (2007). Addiction. Springer Berlin Heidelberg. Geraadpleegd via www.springerlink.com
Sharpe, L. (2002). A reformulated cognitive-behavioral model of problem gambling. A biopsychosocial perspective. Clinical Psychology Review, (pp. 1–25). Australië: universiteit van Sydney.
Shelby, C.L. (2016). Addiction. UK: Palgrave Macmillan. Geraadpleegd via www.springerlink.com
Swets, Zeitlinger (1995). Gokverslaving. Smets & Zeitlinger.
Tamsin, J. (2015). Samenvatting: Gokverslaving. Gokverslaving, 1.
Thuyn, D. (2007). Gokverslaving: een gesprek met deskundigen van VAGGA – ALTOX. Similes, Jrg 29 (2007), nr. 120.
Universiteit Amsterdam (1996). Inleiding in de klinische psychologie: Psychopathologie [DVD]. Amsterdam: Open Universiteit.
Valkeneers, G., Huys, A., (2011). Compulsief koopgedrag: een verkenning van verslaving aan kopen. Geraadpleegd op 12 augustus, op https://lirias.kuleuven.be/
Vandebroek, N. (18 November 2015). Zijn vrouw gewurgd omdat hij door gokverslaving in de schulden zat. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/nl/search-article
Vanmechelen, X. (2007). Verslaving: voorbij gangbare opvatting en theoretische verkaveling. Filosofie en Praktijk. Geraadpleegd op 12 augustus, op https://lirias.kuleuven.be/
Vergauwen, J., Dooms, N. (19 april 2016). Had hem geholpen als hij gokverslaving had opgebiecht. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/nl/search-article
Vitaro, F., Arseneault, L. & Tremblay, R.E. (1997). Dispositional predictors of problem gambling in male adolescents. American Journal of Psychiatry, (pp. 1769–1770). Am J Psychiatry.
World Health Organization (1977). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders. Geneva: World Health Organization.

Evy Remmerie
internetverslaving

( 23 maart 2008). Addiction - Quand Internet rime avec obsession. La Libre Belgique, p.5.
Bellens, E. (18 Juli 2013). Leven voor het scherm: internet- en gameverslaving. ZDNet. Geraadpleegd via http://www.zdnet.be/
De Cock, R. & Vangeel, J. (2013). Problematisch internetgebruik niet beperkt tot jongeren [onderzoek]. Geraadpleegd via http://soc.kuleuven.be/web/newsitem/1/1/nl/845
DeFuentes-Merillas, L., van Erp, M., van Mil, N. & Dijkstra, B. (2012). Behandeling voor gameverslaving en problematisch internetgebruik. Verslaving, 8, 32-36. Gedraadpleegd via http://link.springer.com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.1007/s12501-012-0040-1
Demetrovics , Z., Szeredi, B. & Rózsa, S. (2008). The three-factor model of Internet addiction: The development of the Problematic Internet Use Questionnaire. Behavior research methods, 40, 563-574. Geraadpleegd via http://link.springer.com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.3758/BRM.40.2.563.
Doornwaard, S., Ter Bogt, T., Reitz, E., Van Den Eijnden, R. (2015). Sex-Related Online Behaviors, Perceived Peer Norms and Adolescents' Experience with Sexual Behavior: Testing an Integrative Model. U.S. National Library of Medicine, 10(6), DOI: 10.1371/journal.pone.0127787
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN:
Koninklijk besluit tot wijziging van de reglementen van de openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij onder de benamingen « Lotto/Joker », « Pick-3 », « Euro Millions » en « Keno », en tot wijziging van de regels ter annulering van de deelnemingstickets verbonden met de deelneming aan deze openbare loterijen, inzonderheid met het oog op de deelneming via internet. (6 december 2009). Belgisch staatsblad.
FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE:
Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de procedure tot erkenning van een pakket « Internet voor iedereen II » en houdende controlebepalingen (12 juli 2009). Belgisch staatsblad.
Gokhulp. (2012). Zelfhulp gokproblemen [organisatie]. Geraadpleegd via https://www.gokhulp.be/zelfhulp
Gordhamer, s., (2011) Altijd online : zelf de regie bewaren in een drukke digitale wereld. Houten : Spectrum
Haagsma, M. C. (2012). Understanding problematic game behavior: prevalence and the role of social cognitive determinants [proefschrift]. Geraadpleegd via http://docs.vlaamsparlement.be/docs/biblio/opendigibib/monografie/2013/499_game_behavior.pdf
Heyvaert, B. (01 december 2015). Kweken we een leger schermzombies? Het Nieuwsblad, geraadpleegd via http://academic.gopress.be/nl
KU Leuven. (14 Augustus 2013). Belgische ouders moeten meer in dialoog gaan met kind over internetgebruik. KU Leuven nieuws. Geraadpleegd via http://nieuws.kuleuven.be/node/12030
Kuss, D. (2015). Treating Internet Addiction - the Expert Perspective. European Psychiatry, 30, p.464. Geraadpleegd via http://www.sciencedirect.com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/science/article/pii/S0924933815303680
Maillard, C. (09 december 2015). De lokroep van het kleine scherm. Knack/Extra, p.34. Geraadpleegd op http://academic.gopress.be/nl
Mart, (28 feb 2015). Internetverslaving - oorzaken, symptomen en behandeling. [blog]. Geraadpleegd via http://www.hulpbijangst.nl/index.php?sid=0393b6487ce0fcc0f06b033f13a9450b
Matthys, F. (geraadpleegd op 11/12/2015). Bestaat internetverslaving?. De druglijn. Geraadpleegd via http://www.druglijn.be/
Meerkerk, G.J., (2008). Compulsief internetgebruik. Verslaving,4(2),39-49.
Meerkerk, G-J.,Van Den Eijnden, R., Garretsen, H. (2006). Predicting compulsive Internet use: it's all about seks!. U.S. National Library of Medicine, 9(1), pp.95-103. DOI:10.1089/cpb.2006.9.95.
Moerman V. (prod. & Reg.). (2014). Internetverslaving [video]. België: youtube.
Nijs, D., Rooij, T. & Kisjes, H. (2015). Internetverslaving. Amsterdam: Boom.
Prins, P. J. M., Bosch, J. D. & Braet C. (2011). Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Geraadpleegd via https://ppw.kuleuven.be/home/alumni/boekentips/gedragstherapiekinderen
Remans,B., Dekens, S., Pignanelli,L., Wevers,J. & Joris, S. (2013). Informatie en werkinstrumenten omtrent compulsief gamegedrag aangepast aan personen met een licht verstandelijke beperking [bachelor proef]. Geraadpleegd op http://aleph08.libis.kuleuven.be:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=2144748.xml&dvs=1450342942111~832&locale=nl&search_terms=&usePid1=true&usePid2=true
ROB-TV. (2015). Internetverslaving [video]. België: Alexianen Zorggroep Tienen.
Rosen, L. D. (2013). iDentity: hoe ons digitaal gedrag ons leven bepaalt. Antwerpen: Manteau.
Steps Magazine. (05 september 2015). Ben ik verslaafd aan internet? Steps City Magazine/Waasland, p66. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/nl
The New York Times. (2014). China's Web Junkies: Internet Addiction Documentary | Op-Docs | The New York Times [video]. VS: youtube.
Van Der Aa, N., Overbeek, G., Engels, R. C. M. E., Scholte, R., Meerkerk, G. J., Van Den Eijnden, R., (2009). Daily and Compulsive Internet Use and Well-Being in Adolescence: A Diathesis-Stress Model Based on Big Five Personality Traits. journal of Youth and Adolescence, 38(6), 765-776.
Van Eynde, L. (1998). Internetverslaving : profiel van De internetverslaafde [eindwerk]. Leuven: KUL communicatiewetenschappen.
Wet tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen (10/01/2010). Vlaamse codex, 4309.
Young, K.S. (1998). The evolution of Internet addiction. Addictive behaviors, 23, 1-138. doi:10.1016/j.addbeh.2015.05.016

Lisa Staelens
Alcoholverslaving

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4. Washington: American Psychiatric Association.
Bekkering, T., Aertgeerts, B., Asueta-Lorenta, J.L., Autrique, M., Goossens, M., Smets, K., Van Bussel, J., Vanderplasschen, W., Van Royen, P. & Hannes, K. (2015). A systematic overview of evidence-based practice guidelines on the prevention and treatment of alcohol- and drug misuse in adolescents. Gent: Academia Press.
Bergman, B. (red.) (1997). Responsibility for Crime and Injury when Drunk. Addiction 92(9), 1183-1188.
Buchman, D.Z., Skinner, W. & Illes, I. (2010). Negotiating the Relationship Between Addiction, Ethics, and Brain Science. AJOB Neuroscience, 1(1), 36-45.
Degryse, I. (18 maart 2015). 'Ik ben niet tegen drank. Ik ben tegen ongeluk'. Knack. http://academic.gopress.be/nl/vowb-login
Dekker, J.A. & van Marle, H.J.C. (2009). Ziekte en verminderde verantwoordelijkheid. Ethiek & Maatschappij, 12(4), 3-16.
Dekker, J.A. & van Marle, H.J.C. (2012). Amnesie als excuus voor verantwoordelijkheid. Ethiek & Maatschappij, 14(3), 39-50.
Dekker, J.A., Zuijderhoudt, R.H. & van Marle H.J.C. (2011). Wilsbekwaamheid en toerekeningsvatbaarheid vergeleken. Delikt & Delinkwent, 41(3), 247-260.
DeWall, C.N., Deckman, T., Gailliot, T.M. & Bushman, B.J. (2011). Sweetened Blood Cools Hot Tempers: Physiological Self-control and Aggression. Aggressive Behavior, 37(1), 73-80.
Donders, N.C.G.M., Snelders, S., Pieters, T., Van Geelen, N., Meijman, F.J. & Van der Stel, J.C. (2007). Alcoholisme en genetica. Huisarts en Wetenschap, 50(4), 283-283.
Doultremont, W. (2008). Copingvaardigheidstraining (CVT) bij alcoholverslaving: een onderzoek naar de omstandigheden van een effectieve CVT [Thesis]. Antwerpen: Lessius Hogeschool.
Emmers, E., Bekkering, T. & Hannes, K. (2015). Prevention of alcohol and drug misuse in adolescents: An overview of systematic reviews. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 32 (2), 183-198.
Frankfurt, H.G. (2007). Freedom of the Will and the Concept of a Person. In Free will, red. G. Watson. Oxford/New York: Oxford University
Godschalx-Dekker, J. (2013). Alcoholverslaving: verwerpelijke gewoonte, zwakke wil of hersenziekte en de consequenties voor verantwoordelijkheid. Ethiek & Maatschappij, 15(3/4), 123-133.
Godschalx-Dekker, J., Raay, MJ., Hulst, AM & Wetering, B. (2012). Dwangbehandeling bij een alcoholverslaafde met Korsakov en suikerziekte. Verslaving, 8(1), 54-58.
Godschalx-Dekker, J.A., Janssen van Raay, M., van Hulst, A.M. & van de Wetering, B.J.M. (2012). Dwangbehandeling bij alcoholafhankelijke verslaafde met korsakov en suikerziekte. Verslaving, 8, 54-58.
Goldstein, RZ., Woicik, P A., Lukasik, T., Maloney, T. & Volkow, ND. (2007). Drug fluency: A potential marker for cocaine use disorders. Drug and Alcohol Dependence, 89(1), 97-101.
Heuvelink, E. (2004). Alcoholverslaving. [DVD]. Hilversum: Teleac
Honoré, M. (2002). Spring gerust een binnen..: een exploratief onderzoek naar de oorzaken van drop-out in het nazorgprogramma voor alcoholverslaving [thesis]. Kortrijk: HIVV.
Höppener, P. , Godschalk-Dekker, J. & van de Wetering, B. (2013). Gedwongen opname bij stoornissen in of door het gebruik van middelen. Tijdschrift voor psychiatrie, 55(4), 269-277.
Höppener, P.E., Godschalx-Dekker, J.A. & van de Wetering, B.J.M. (2013). De zin en onzin van gedwongen opname bij stoornissen in of door gebruik van middelen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 55, 269-277.
Kalivas, P. & Volkow, N. (2005). The Neural Basis of Addiction, A Pathology of Motivation and Choice. American Journal of Psychiatry, 162, 1403-1413.
Kane, R. (2005). A Contemporary Introduction to Free Will. Oxford/New York: Oxford University Press.
Lucieer, J. (2005). Een andere kijk op verslaving. Medisch Contact, 60, 852-854.
Meyers, R. (2009). Handboek voor de behandeling van alcoholverslaving. Houten : Bohn Stafleu van Loghum.
Mutschler, J. & Kiefer, F. (2011). Differenzielle pharmakologische Rückfallprophylaxe bei Alkoholabhängigkeit. Journal für Neurologie. Neurochirurgie und Psychiatrie, 12(1), 83-88.
n.d. ( 1 decemeber 2015). 'Ik heb acht jaar lang een masker gedragen, terwijl ik vanbinnen kapotging'. Story. http://academic.gopress.be/nl/vowb-login
n.d. (2015). 56ste landdag van de Vlaamse AA [Affiche]. Antwerpen: Anonieme Alcoholliesten.
Neyt, G. (20 december 2015). Het taboe doorbroken: 55-plussers drinken te veel. Het Nieuwsblad. http://academic.gopress.be/nl/vowb-login
Pringuey, D. (2005). Une phénoménologie de la dépendance à l'alcool. Une expérience primordiale de la « nostrité ». L'Evolution psychiatrique, 7(4), 771-779.
Seynaeve, I., (2004). Persoonlijkheidskenmerken bij mensen met een alcoholverslaving: explorerend onderzoek naar persoonlijkheidskenmerken met de Rorschach als instrument: vergelijkend onderzoek met amfetamine-, cocaïne- en opiaatgebruikers [thesis]. Kortrijk: Ipsoc.
Sommer, W.H. (2012). Behavioral Neurobiology of Alcohol Addiction. Dordrecht : Springer.
Van Broekhoven, T. (2001). Alcoholverslaving. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
van den Brink, W. & Schippers, G.M. (2008). Verslaving en verslavingszorg. Tijdschrift voor Psychiatrie 50, 91-97.
van der Doelen, G. (2002). Alcoholverslaving: ziek van ontkenning. Amsterdam: SWP.
van Marle, H. (2000). Forensic psychiatric services in the Netherlands. International Journal Of Law And Psychiatry, 23(5-6), 515-553.
Verheul, R., Van den Brink, W. & van der Velden, K. (1996). Persoonlijkheidsstoornissen en verslaving. Dth, 16(3), 86-108.
Verleysen-Baert, T. (1991). Opvoeding en ontwikkeling van kinderen in een gezin met alcoholverslaving. Welzijnszorg en christelijke zingeving, 4, 21-23.
Vertommen, H. (2002). Het cliëntperspectief in de residentiële behandeling van verslaving.